DZP Zahrada Dílna Zahrada 2

Výběrové řízení č. 3 / 2018 na obsazení pracovního místa "Pracovník v sociálních službách - hospodyně".

 

Charakteristika vykonávané práce:
Činnost spojená s vykonáváním práce spočívá v zajišťování úklidu v domově a vykonává přímou obslužnou péče u klientů.

Pracovní doba: rovnoměrně rozvržená pracovní doba (po až pá) od 7,00 do 15,30 hodin.

Pracovní náplň:
• úklidové práce v domově,
• manipulace s prádlem,
• poskytování přímé obslužné péče o klienty,
• pomoc a podpora při osobní hygieně,
• pomoc a podpora při oblékání a stravování,
• pomoc a podpora při výdeji léků,
• náležitý dohled.

Platové zařazení:
• 4. platová třída (stupeň dle praxe – rozmezí od 13 090,- Kč do 19 690,- Kč),
• zvláštní příplatek: 1 200,- Kč,
• po uplynutí zkušební doby osobní ohodnocení.

Pracovní poměr:
• plný úvazek na dobu určitou 1 roku s možností přechodu na dobu neurčitou,
• nástup možný ihned nebo dle dohody.

Místo výkonu práce:
Dolní Životice, Zámecká 1, PSČ 747 56

Kvalifikační požadavky:
• minimálně středoškolské vzdělání s výučním listem + akreditovaný kurz dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (výhodou, avšak není podmínkou - kurz je možné absolvovat do 18-ti měsíců po přijetí), je vyžadováno k doložení na VŘ,
• zdravotní způsobilost,
• občanská a trestní bezúhonnost,
• úcta a respekt k lidem s postižením.

Přihláška musí obsahovat:
• přesné označení výběrového řízení,
• jméno, příjmení uchazeče,
• datum a místo narození,
• místo trvalého pobytu, kontaktní adresu pokud není shodná,
• státní příslušnost,
• telefonické a e-mailové spojení,
• datum a podpis.

K přihlášce uchazeč/ka připojí:
• profesní životopis včetně údajů o odborných znalostech, dovednostech,
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
• výpis z rejstříku trestu ne starší než tři měsíce (lze nahradit čestným prohlášením a doložit až dodatečně),
• kopii zdravotního průkazu,
• podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění: „Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení, dávám ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas s jejich zpracováním. Souhlasím – nesouhlasím  s archivací předložených dokumentů pro možné další oslovení po ukončení výběrového řízení. Doba uchování dokumentů je 6 měsíců.“ Jméno, příjmení, datum narození a vlastnoruční podpis.

Způsob a místo podání přihlášky:
• poštou,
• nebo osobně na adrese: Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, 747 56 (kancelář podatelny) Na obálku uveďte "Neotvírat, výběrové řízení č. 3/2018".

Lhůta pro podání přihlášek: 15. 7. 2018 do 12:00 hodin. Přihlášky doručené po stanovené lhůtě budou vyřazeny a skartovány.

Harmonogram výběru uchazeče:
1. kolo - hodnocení písemných nabídek hodnotící komisí.
2. kolo - osobní pohovory s vybranými uchazeči dne 23. července 2018.

O postupu do 2. kola výběrového řízení budou informováni pouze vybraní uchazeči, a to telefonickou nebo elektronickou formou.

Uchazeč o zaměstnání si originály doložených ověřených kopií může vyzvednout do 10 dnů po ukončení výběrového řízení. Následně budou dokumenty skartovány v termínu do 6. srpna 2018, pokud nebyl udělen souhlas s archivací viz. prohlášení uchazeče.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.

Bližší informace:
Simona Vyhlídalová, vedoucí DOZP Zámek Dolní Životice
T- 558 877 826 M- 733 164 563 E- vedoucidz@zamekdz.cz

Sdílejte na facebooku

Aktuálně u nás

Zámek Dolní Životice,
příspěvková organizace

Zámecká 1
747 56 Dolní Životice
IČ: 71197052
Najdete nás na: