DZP Zahrada Dílna Zahrada 2

Výzva k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - Oprava střešního pláště na objektu novostavby v Jakartovicích Deštné

Výzva k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - „Oprava střešního pláště na objektu novostavby v Jakartovicích Deštné“

Výzva k předložení nabídky

 na veřejnou zakázku malého rozsahu

na dodávky, služby (do 2 mil. Kč bez DPH) a stavební práce (do 6 mil. Kč bez DPH)

 

 

  1.   Identifikační údaje zadavatele:

 

 

1.1 Zadavatel

Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace

 

 

 

1.2 Kontaktní osoba, telefon:

Mgr. Svatopluk Chlápek, ředitel, tel.: 558 877 827

Pavel Šimčík, vedoucí údržby, tel. 733 164 562, 558 877 851

 

 

2.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

 

1.100.000 Kč vč. DPH

3.

Název akce:

 

 

 

 

 „Oprava střešního pláště na objektu novostavby v Jakartovicích Deštné“

 

4.

Předmět zakázky:

 

 

Realizace stavby:

dle projektové dokumentace, zpracované Ing. Miroslavem Gerykem., IČ 63015820. Předmětem stavebních úprav je provedení celoplošné výměny podstřešní fólie a zpětné zakrytí střechy stávající krytinou.

 

Obchodní podmínky – NÁVRH smlouvy o dílo (příloha č. 1) a projektová dokumentace stavby včetně výkazu výměr (příloha č. 2)

 

5.

Termín prohlídky staveniště a forma přijímání nabídek:

 

 

       - prohlídka objektu –  13. 4. 2018 v 10,00 hodin

 

       - doručení nabídek do sídla organizace –  pondělí 23. 4. 2018 do 11:00

 

6.

Místo plnění:

 

 

Objekt DOZP Deštné č. p. 78 v Jakartovicích

 

7. 

Jiné požadavky:

 

Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a konečná, v členění:

cena bez DPH, DPH a cena celkem včetně DPH.

Tato cena bude obsahovat veškeré náklady a poplatky spojené s realizací předmětu plnění zakázky.

Nedílnou součástí nabídky uchazeče bude oceněný položkový rozpočet, ve kterém uchazeč závazně dodrží členění jednotlivých položek dle poskytnutého výkazu výměr (viz příloha č.2).

 

8.

Hodnotící kritéria:

 

 

- nejnižší nabídková cena

 

9.

Požadavky na prokázání splnění základní a profesní kvalifikace dodavatele

 

 

- Čestné prohlášení uchazeče, kterým prokazuje splnění základních kvalifikačních      

   předpokladů

- doložení prokázání odborné způsobilosti opravňující k provedení zakázky tohoto rozsahu                                                                                                                                  - výpis z obchodního rejstříku či z jiné evidence      

                                                 

10.

Datum otevírání nabídek:

 

 pondělí 23. 4. 2018 ve 13,00 hod

10.

Datum vyhodnocování nabídek:

 

 úterý 24. 4. 2018

11.

Osoba oprávněná jednat za uchazeče:

 

 

Uchazeč ve své nabídce uvede osobu oprávněnou jednat ve věci zakázky, její telefon a emailovou adresu.

 

12.

Termín plnění dodávky:

 

 

červen 2018

 

13.

Požadavek na formu podávané nabídky:

 

 

Nabídka musí být doručena v písemné podobě v jazyce českém.

Uchazeč doručí zadavateli nabídku poštou nebo osobně na adresu zadavatele.

Nabídka musí být v řádně uzavřené obálce zřetelně označené názvem: Veřejná zakázka „Oprava střešního pláště na objektu novostavby v Jakartovicích Deštné“ a údajem „NEOTEVÍRAT“, orazítkována na přelepech obálky.

 

Dále musí obálka obsahovat název/obchodní firmu a sídlo.

Uchazeči jsou povinni strukturovat svou nabídku následovně:

• Krycí list nabídky

• Návrh smlouvy o dílo podepsán a orazítkován, včetně položkového rozpočtu
• Identifikace uchazeče
• Doklady k prokázání splnění kvalifikace

 

14.

Další podmínky:

 

 

Uchazeči předkládají jako součást nabídky i návrh smlouvy o provedení díla dle vzoru

v příloze (obchodní podmínky).

Uchazeč je vázán svou nabídkou po dobu 150 dní.

Uchazeči podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy na předmět nabídky.

Uchazeči nevzniká žádné právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.

Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet podanou nabídku.

Zadavatel si vyhrazuje právo doplnit zadání veřejné zakázky.

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout nevhodnou nabídku dle § 22 (1) a)-f) zákona 137/2008 Sb. včetně neodůvodněné mimořádně nízké cenové nabídky.

Zadavatel si rovněž vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodu.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení

 

         

 

Příloha 1: Obchodní podmínky – návrh smlouvy o dílo

Příloha 2: Výkaz výměr

 

V Dolních Životicích dne 9. 4. 2018

 

Mgr. Svatopluk Chlápek, v.r.

ředitel p.o.

Soubory ke stažení

Projektová dokumentace - Deštné střecha (1).rar Projektová dokumentace 11337 kB
2018-02-12 Návrh SOD Jakartovice (1).doc Smlouva 221 kB

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek

Sdílejte na facebooku

QR Code

Aktuálně u nás

Zámek Dolní Životice,
příspěvková organizace

Zámecká 1
747 56 Dolní Životice
IČ: 71197052
Najdete nás na: