Menu Zavřeno

Chráněné bydlení Moravice

Chráněné bydlení (dále jen CHB) poskytuje své služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách podle § 51.
Jedná se o pobytovou sociální službu určenou dospělým mužům a ženám, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Nabízíme skupinovou formu bydlení ve dvou bytových jednotkách s možností jednolůžkových a dvoulůžkových pokojů.

Identifikátor služby: 9007540 – Registr poskytovatelů sociálních služeb

Sídlo služby: Moravice 33, 747 84 Melč
Místo výkonu: Moravice 33, Moravice
Působnost: obec Melč, kraj Moravskoslezský

Specifikace poskytované služby

Základní činnosti:                

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy nebo pomoc
  při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu
  domácnosti
 • pomoc při osobní hygieně nebo
  poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • výchovné, vzdělávací a
  aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se
  společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv,
  oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Fakultativní služby (placené):

 • telefonní hovory
 • doprava služebním automobilem
  podle přání a potřeb klientů
 • kopírování a tisk dokumentů
 • ostatní fakultativní služby
  jsou sjednány v rámci individuálního plánování společně s klientem, za
  ceny vycházející z nákladů na jejich realizaci

Doba poskytování:

 • pondělí až neděle od 06:00 do
  22:00 hodin
 • od 22:00 hodin do 06:00 –
  telefonická pohotovost

Okruh osob, kterým poskytujeme sociální
službu (cílová skupina):

Osoby se zdravotním a kombinovaným postižením:

 • mentálním
 • kombinovaným postižením (lehkým
  smyslovým a pohybovým postižením)
 • senioři

 Věkové rozpětí:

 • 19 – 26 let mladí dospělí
 • 27 – 64 let dospělí
 • 65 – 80 let mladší senioři
 • nad 80 let starší senioři

Ubytovací kapacita:

 • povolená – 12 osob
 • současná – 12 osob
 • volná – 0 osob

Cena za ubytování:

 • jednolůžkový pokoj 195 Kč/měsíc
 • dvojlůžkový pokoj 180 Kč/měsíc

Cena sociální služby

 •     podpora poskytovaná uživatelům.   2Kč/min

Podmínky k přijetí

Přehled potřebných dokumentů:

 • vyplněná žádost o poskytnutí
  sociální služby CHB
 • u zájemců omezených ve
  svéprávnosti kopii rozsudku soudu o ustanovení opatrovníka

Důvody pro odmítnutí zájemce

 • zájemce žádá o službu, kterou
  zařízení neposkytuje
 • zájemce nespadá do cílové
  skupiny CHB
 • kapacita zařízení je naplněna
 • zájemci byla v době kratší než
  šest měsíců vypovězena smlouva o poskytnutí téže sociální služby z důvodu
  porušování povinností vyplývajících ze smlouvy
 • zdravotní stav žadatele vylučuje poskytnutí
  služby (dle §36 prováděcí vyhlášky č.505/2006 sb., zákona o soc. službách)
 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí
  ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • osoba není schopna pobytu v zařízení
  sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,
 • chování osoby by z důvodu duševní
  poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

Dokumenty související s pobytem klienta:

 • Popis realizace poskytované
  služby
 • Pravidla soužití
 • Žádost o poskytnutí sociální
  služby
 • Dotazník pro žadatele o
  sociální službu

Informace naleznete:

 • na webových stránkách
  organizace – Zámek Dolní Životice, p. o.
 • v sídle sociální služby CHB
 • v sídle organizace
 • v Registru poskytovatelů
  sociálních služeb – Registru zřizovatele