Menu Zavřeno

GDPR – Ochrana osobních údajů

Obecná informace o zpracování osobních údajů

Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále „obecné nařízení“ a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

Kontaktní adresa správce:

Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, IČO 71197052, se sídlem Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice, tel: +420 558 877 827, e-mail: posta@zamekdz.cz, IDDS: wt7mvmp

Naše organizace jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a je pro Vás kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:

OD 1.1.2021 nový pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Ing. Michal Merta, MBA, Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice, tel: (+420) 910 120 377, email: dpo@dpohotline.cz, IDDS: wt7mvmp

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jobman, s.r.o., se sídlem Livornská 449, Praha – 109 00, IČO: 27177726,

doručovací / komunikační adresa: Sedmidomky 456/2, Praha – 101 00,

email: dpo@dpohotline.cz, telefon: +420 910 120 377, datová schránka: tkyd8fz

Vaše osobní údaje zpracováváme zejména za účelem:

  • poskytování sociálních služeb,
  • poskytování zdravotní péče,
  • poskytování souvisejících služeb,
  • zajištění interních procesů organizace

Bližší informace k jednotlivým účelům, pro které Vaše osobní údaje zpracováváme, naleznete:

Právní základ zpracování

Vaše nezbytné osobní údaje shromažďujeme a dále zpracováváme zejména na základě plnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje, dále na základě plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste, nebo z důvodu provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost.

V odůvodněných případech jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu. Jedná se zejména o:

  • vizitka klienta – zpracování osobního údaje (fotografie klienta) za účelem snazší identifikace nově příchozích klientů pro ošetřující personál našeho zařízení.

Zpracování na základě souhlasu

Ve výjimečných případech jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu nebo opatrovníků, který vždy vyjadřuje jejich svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle a jehož součástí je vždy informace o možnosti a způsobu jak udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Předávání a uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje poskytujeme pouze v odůvodněných případech a v nezbytném rozsahu příjemcům, kterým jsme povinni tyto údaje poskytnout v rámci plnění zákonných povinností stanovených nám příslušnými právními předpisy.

Ve vymezených případech využíváme ke zpracování Vašich osobních údajů externího zpracovatele, se kterým je vždy uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů dle čl. 28 obecného nařízení, která specifikuje pokyny pro zpracování a povinnosti zpracovatele. O této skutečnosti jste vždy informováni prostřednictvím zveřejněného záznamu o činnosti zpracování.

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním řádem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Práva subjektu údajů a způsoby jejich uplatnění

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva můžete uplatnit prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontakty jsou uvedeny výše, a to těmito způsoby:

  • písemně na adresu pověřence pro ochranu osobních údajů,
  • v elektronické podobě e-mailem, opatřeným kvalifikovaným nebo zaručeným elektronickým podpisem žadatele zaslaným na naši elektronickou podatelnu,
  • v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky žadatele,
  • osobním předáním písemné žádosti na podatelně p.o.Zámek Dolní Životice, Zámecká 1, 747 56  Dolní Životice, číslo kanceláře 2. Z důvodu identifikace žadatele mějte, prosím, svůj doklad totožnosti s sebou.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.