Menu Zavřeno

Etický kodex

Etický kodex
organizace Zámek Dolní Životice, p. o.

Etický kodex je závazným dokumentem pro všechny zaměstnance Zámku Dolní Životice, p. o. Navazuje na základní práva a povinnosti zaměstnanců tak, jak jsou uvedeny v zákoníku práce. Etický kodex vymezuje etické rámce a základní zásady při výkonu pracovních povinností spojených s poskytováním sociálních a zdravotních služeb v organizaci. Je společným východiskem všech zaměstnanců při poskytování kvalitní podpory lidem se zdravotním postižením a v nepříznivé sociální situaci, pro kterou využívají služby organizace.

Etické zásady zaměstnanců ve vztahu ke klientům organizace Zámek Dolní Životice, p. o.:

 • Každý člověk, který využívá služeb naší organizace, je všemi zaměstnanci přijímán s respektem k jeho právům, jedinečnosti, lidské důstojnosti, osobnosti, věku, potřebám a možnostem.
 • Podpora, kterou lidem poskytujeme, je postavena na znalosti potřeb každého jednotlivce a staví na jeho silných stránkách a možnostech.
 • V každodenním působení ve vztahu ke klientům vytváříme prostředí plné vzájemné důvěry a bezpečí.
 • Klienty podporujeme v jejich rozvoji, seberealizaci a s ohledem na věk i v uvědomění si odpovědnosti za sebe sama. Umožňujeme jim reálně prožívat samostatnost ve všech oblastech života a posilujeme co nejvíce jejich vlastní kompetence.
 • Jednáme v nejlepším zájmu klientů, přičemž ctíme jejich práva, zájmy a potřeby, a nenadřazujeme nad ně zájmy osobní ani zájmy organizace, dalších rodinných příslušníků, opatrovníků, příp. dalších subjektů.
 • Přistupujeme ke každé osobě důstojně, s ohledem na individuální rozdíly a v kontextu respektování a dodržování lidských práv.
 • Zachováváme profesionální postoj ve vztazích ke klientům, nemanipulujeme s nimi a podporujeme jejich samostatnost v co nejvyšší míře, nečiníme je na službě závislými. 
 • Klientům v sociálních službách vykáme, vyjadřujeme tím lépe vztah vzájemné úcty.
 • Důsledně dodržujeme mlčenlivost a všechny skutečnosti a data, která se v průběhu poskytování služeb dozvídáme, nešíříme dál a to ani po ukončení pracovního poměru. Využíváme jen ty informace, které nezbytně potřebujeme pro poskytování kvalitní sociální a zdravotní služby.
 • Zaměstnanci nevyhledávají kontakt s klienty v rámci internetových sociálních sítí.

Etické zásady zaměstnanců ve vztahu k rodinám, opatrovníkům a osobám blízkým klientům:

 • Klienty podporujeme v aktivním navazování a udržování vztahů s blízkými lidmi mimo sociální a zdravotní služby – rodinami, opatrovníky, blízkými, přáteli, dobrovolníky atd.
 • Při poskytování služeb nehodnotíme postoje a názory rodinných příslušníků a dalších blízkých osob, přistupujeme k nim s respektem a vážností, důsledně zachováváme neutrální postoj.
 • V maximální možné míře informujeme rodinné příslušníky, opatrovníky a další osoby blízké o zásadách naší práce a způsobech práce, které jsou v praxi uplatňovány; aktivně je zapojujeme do spolupráce v zájmu klientů.

Etické zásady zaměstnanců ve vztahu ke společnosti:                                                      

 • Svým vystupováním a chováním na veřejnosti ovlivňujeme postoje společnosti vůči lidem se zdravotním postižením tak, aby byli přijímáni bez předsudků. Tyto postoje zastáváme jak v profesionálním působení, tak v soukromí.
 • Vyjadřováním, postoji, zachováváním loajality vůči organizaci pozitivně působíme na společnost při vytváření obrazu spolehlivé zdravotní a sociální služby pro klienty s mentálním a kombinovaným zdravotním postižením a pro klienty v nepříznivé sociální situaci.

Etická zodpovědnost zaměstnavatele ve vztahu k zaměstnancům:                                                      

 • K zaměstnancům je přistupováno s respektem k jejich osobnosti. Jakákoliv diskriminace je nepřípustná.
 • Zaměstnancům jsou předávány všechny dostupné informace, které jsou nezbytné ke kvalitnímu výkonu jejich práce.
 • Zaměstnanci jsou podporování v dalším vzdělávání a posilování kompetencí vztahujících se k výkonu práce dle možností pracoviště.
 • Zaměstnancům je zajišťováno takové pracovní prostředí, ve kterém se cítí bezpečně a které v nich vyvolává pocit důvěry.
 • Zaměstnancům je dáván prostor podílet se na vytváření harmonického, bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí.
 • Jsou respektovány názory zaměstnanců ve vztahu k poskytovaným službám a jejich kvalitě.

Etické zásady zaměstnanců ve vztahu ke spolupracovníkům:

 • Respektujeme organizační strukturu organizace a ke všem svým spolupracovníkům přistupujeme s úctou a uznáním.
 • Při kontaktu se svými spolupracovníky dodržujeme pravidla slušného chování a běžného společenského styku.
 • Respektujeme znalosti a zkušenosti svých spolupracovníků a ostatních odborných pracovníků, úzce s nimi spolupracujeme a zvyšujeme tak kvalitu sociálních a zdravotních služeb.
 • Respektujeme rozdíly v názorech a praktické činnosti spolupracovníků a ostatních odborných pracovníků a dobrovolníků.
 • Plníme odpovědně povinnosti vyplývající z pracovní smlouvy a pracovní náplně.
 • Kritické připomínky k náplni práce spoluzaměstnanců či prostředí jednotlivých pracovišť vyjadřujeme vhodným způsobem, na vhodném místě, ve vhodný čas a nikdy ne před klientem či žadatelem o službu.
 • Pracujeme týmově a spolupodílíme se na vytváření podmínek pro kvalitní poskytování sociálních a zdravotních služeb – přinášíme návrhy na změny a přijímáme vlastní zodpovědnost za rozvoj poskytovaných služeb.

Etická zodpovědnost zaměstnanců ve vztahu k zaměstnavateli Zámek Dolní Životice, p. o.:

 • Při poskytování sociálních a zdravotních služeb důsledně ctíme profesní loajalitu směrem k organizaci a zřizovateli.
 • Zaměstnanci svou práci vykonávají profesionálně v kontextu své odborné způsobilosti.
 • Respektujeme stanovená pravidla organizace a praktický pracovní výkon stavíme na hodnotách, které si organizace stanovila: lidskost, profesionalita, šíření dobrého jména organizace a zodpovědné ekologické chování.
 • Případné spory či odlišné názory zaměstnanců jsou prezentovány na místech k tomu příslušných (na intervizích, supervizích), nikoliv před klienty.
 • Při veřejném vystupování se vyhýbáme jednání, které by poškozovalo dobré jméno organizace Zámek Dolní Životice, p. o.

Tímto dokumentem se ruší a nahrazuje dosud platný Etický kodex ze dne 01. 06. 2018 a Etický kodex zaměstnance Dětského centra Čtyřlístek ze dne 17. 05. 2018.