Menu Zavřeno

Etický kodex

Etický kodex
organizace Zámek Dolní Životice, p. o.

Preambule

Etický kodex je závazným dokumentem pro všechny zaměstnance Zámku Dolní Životice, p.o.. Vymezuje etické rámce a základní zásady při výkonu pracovních povinností spojených s poskytovaným sociálních služeb v organizaci. Je společným východiskem všech zaměstnanců při poskytování kvalitní podpory lidem se zdravotním postižením, kteří služby organizace využívají.

Etické zásady ve vztahu k lidem, kteří využívají sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením a kombinovaným postižením:

 • Každý člověk, který využívají služby naší organizace je všemi zaměstnanci přijímán především jako člověk – s respektem k jeho právům, jedinečnosti, osobnosti, věku, potřebám a možnostem.
 • Podpora, kterou lidem poskytujeme, je postavena na znalosti potřeb každého jednotlivce a staví na jeho silných stránkách a možnostech.
 • V každodenním působení směrem k lidem, kteří naše služby potřebují, je podporujeme k uvědomění odpovědnosti za sebe sama. Umožňujeme jim reálně prožívat samostatnost ve všech oblastech života a posilujeme, co nejvíce jejich vlastní kompetence.
 • Ctíme práva, zájmy a potřeby lidí, kterým službu poskytujeme a nenadřazujeme nad ně zájmy osobní ani zájmy organizace, dalších rodinných příslušníků, opatrovníků, příp. dalších subjektů.
 • Zachováváme profesionální postoj ve vztazích s lidmi, kterým poskytujeme služby a podporujeme jejich samostatnost v co nejvyšší míře, nečiníme je na službě závislými.
 • Nemanipulujeme s lidmi, kterým služby poskytujeme.
 • Důsledně ctíme mlčenlivost a všechny skutečnosti a data, které se v průběhu poskytování služeb dozvídáme, nešíříme dál a to ani po ukončení pracovního poměru. Využíváme jen ty informace, které nezbytně potřebujeme pro poskytování kvalitní́ sociální služby.

Etické zásady ve vztahu k rodinám, opatrovníkům a osobám blízkým lidem, kteří využívají služeb domova pro osoby se zdravotním postižením:

 • Podporujeme lidi, kterým služby poskytujeme v aktivním navazování a udržování vztahů s blízkými lidmi mimo sociální službu – rodinami, opatrovníky, blízkými, přáteli, dobrovolníky atd.
 • Při poskytování služeb nehodnotíme postoje a názory rodinných příslušníků a dalších blízkých osob, přistupujeme k nim s respektem a vážností, důsledně zachováváme neutrální postoj.
 • V maximální možné míře informujeme rodinné příslušníky, opatrovníky a další osoby blízké o zásadách naší práce a způsobech práce, které jsou v praxi uplatňovány; aktivně je zapojujeme do spolupráce v zájmu člověka, kterému jsou služby poskytovány.

Etické zásady ve vztahu ke společnosti:

 • Svým vystupováním a chováním na veřejnosti ovlivňujeme postoje společnosti vůči lidem se zdravotním postižením tak, aby byli přijímáni bez předsudků. Tyto postoje zastáváme jak v profesionálním působení, tak v soukromí.
 • Vyjadřováním, postoji, zachováváním loajality vůči organizaci pozitivně působíme na společnost při vytváření́ obrazu spolehlivé sociální služby pro dospělé lidi s mentálním a kombinovaným zdravotním postižením.

Etické zásady ve vztahu k organizaci Zámek Dolní Životice, p. o.:

 • Při poskytování sociálních služeb důsledně ctíme profesionální loajalitu směrem k organizaci a zřizovateli.
 • Respektujeme stanovená pravidla organizace a praktický pracovní výkon stavíme na hodnotách, které si organizace stanovila: lidskost, profesionalita, šíření dobrého jména organizace a zodpovědné ekologické chování.
 • Pracujeme týmově a spolupodílíme se na vytváření podmínek pro kvalitní poskytování sociálních služeb – přinášíme návrhy na změny a přijímáme vlastní zodpovědnost za rozvoj poskytovaných služeb.