Menu Zavřeno

Sociálně terapeutické dílny EMA

Poslání:

Posláním STD EMA je vytvořit svým uživatelům podmínky pro smysluplné trávení času v době, kdy jsou jejich vrstevníci v zaměstnání, a tím zvýšit kvalitu jejich života. Při poskytování služby podporujeme nezávislost uživatelů a rozvíjení jejich pracovních a sociálních dovedností.

Okruh osob:

Lidé  s lehkým a středně těžkým mentálním postižením a osoby s kombinovaným postižením ve věku 19 – 64 let, kteří nejsou umístitelní na otevřeném ani chráněném trhu práce.

Základní činnosti:

 1. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
 2. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.
 3. Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování:
  • nácvik používání běžných elektrospotřebičů
  • procvičování základních školních znalostí (čtení, psaní – podpis, počítání, určování času)
  • nácvik základů společenského chování
  • nácvik úklidových prací
  • procvičování jemné motoriky
  • trénování kognitivních funkcí (paměť, pozornost, soustředění)
  • vycházky, výlety, návštěvy společenských akcí
 4. Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností:
  • nácvik základní obsluhy PC
  • výtvarné činnosti, práce s textilem (tkaní, drhání, pletení, kreslení, modelování, šití apod.), práce s keramickou hlínou
  • nácvik nakupování, vaření a pečení
  • nácvik péče o květiny a drobných zahradnických prací
  • práce se dřevem, drobné údržbářské a opravářské práce
  • práce na tkalcovském stavu

Cíle:

Cílem je uživatel, který má základní pracovní návyky (samostatnost, trpělivost, vytrvalost, pečlivost, schopnost dokončit práci, dodržování časového rozvrhu, zacházení s nástroji a přístroji) a sociální dovednosti (dodržování pravidel spolupráce, spolupráce s ostatními, pravidla společenského chování).

Zásady a principy

 1. Respektování práv a důstojnosti uživatelů – uživatel je respektován bez ohledu na pohlaví, věk, zdravotní stav, sociální postavení, náboženské vyznání apod.
 2. Partnerství – každý uživatel je rovnocenný partner
 3. Dobrovolnost – uživatel si sám vybírá jednotlivé činnosti podle svých potřeb, může službu kdykoli ukončit
 4. Důvěrnost – pracovníci respektují soukromí uživatelů a zachovávají mlčenlivost o informacích získaných při poskytování služby

Služby je poskytována bezplatně.

Kapacita služby je 30 uživatelů.

Provozní doba: Pondělí – Pátek  od  7.30 do 15.00

Od 1.1.2022 do 31.12.2024 jsou Sociálně terapeutické dílny EMA zapojeny do projektu „PODPORA SLUŽEB SOCIÁLNÍ PREVENCE 2022+“,  financovaného ESF a MSK 

Od 1.1.2020 do 31.12.2021 byla Sociálně terapeutické dílny EMA zapojeny do projektu „Podpora služeb sociální prevence 3″,  financovaného ESF a MSK 

Provoz Sociálně terapeutických dílen EMA je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Moravskoslezským krajem